วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านวังยวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นศ.2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) มีครูและบคลากรทางการศึกษา 22 คน นักเรียน 387 คน
การบริหารจัดการด้านสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีในโรงเรียน โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ห้องสำนักงานโรงเรียน จำนวน 2 เครื่อง
2. ห้องวิชาการ จำนวน 1 เครื่อง
3. ห้องพักครูช่วงชั้นที่ 1และ 2 จำนวน 3 เครื่อง
4. ห้องสมุด จำนวน 2 เครื่อง
5. ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง (งบ Sp2)

การจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาทางโรงเรียนได้จัดให้เรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ตามรายชั่วโมง ระบบอินเตอร์เน็ตทางโรงเรียนได้วางระบบโดยใช้การเชื่อมต่อโทรศัพท์ของ บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และมีจอ
โปรเจ็กเตอร์ ส่วนการทำงานของครูในห้องสำนักงานและห้องพักครู ได้วางระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย Wireless ซึ่งการจัดบริหารด้านสื่อสารสนเทศแลเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้ครูในโรงเรียนสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะการส่งหนังสือราชการทางอินเตอร์เน็ตไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และนักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าได้อย่างดี นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังให้บริการชุมชนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น